क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार जाहीर.यादीसह पहा.

क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार नुकतेच जाहीर झाले असून त्याची संपुर्ण यादी खाली देत आहोत.

समाजाची निःस्वार्थ भावनेने आणि निष्ठेने सेवा करणाऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्यांच्या अंगीकृत कामात प्रोत्साहन देण्याच्या व त्यांच्या गुणांचा यथोचित सन्मान करण्याच्या उद्देशाने राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर करण्यात येतात..Krantijyoti Savitrimai Phule State Level Teacher Award Recently Announced.View with List.

राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना १९६२-६३ पासून महाराष्ट्र राज्यात कार्यान्वित असून, ती शालेय शिक्षण विभागांमार्फत राबविली जाते. 

सन २०२१-२२ पासून राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्काराचे निकष सुधारीत करून सदर पुरस्कार क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार या नावाने राबविण्यात येत आहे. 

दिनांक १३ जून, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये पुरस्काराची रक्कम रु.१०,०००/- (रुपये दहा हजार फक्त) अदा करण्यात येते. तसेच राष्ट्रीय / राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये ठोक रक्कम रुपये १,००,०००/- (रुपये एक लाख फक्त) अदा करण्यात येते. Krantijyoti Savitrimai Phule State Level Teacher Award Recently Announced.View with List.

क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले
क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले

संपुर्ण पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांची यादी या ठिकाणी पहा.

सन २०२२-२३ च्या क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी शिक्षकांची अंतिम निवड करण्यासाठी दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२३ रोजी राज्य निवड समितीची ऑनलाईन बैठक झाली. राज्य निवड समितीने संदर्भ क्र.६ येथील दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ च्या पत्रान्वये शिक्षकांची गुणानुक्रमे प्रवर्गनिहाय निवड यादी शासनास सादर केली. 

त्यानुसार क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार घोषित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.

सन २०२२-२३ च्या क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी राज्य निवड समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार शासनाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्तरावर प्रवर्गनिहाय १०८ शिक्षकांची खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निवड केली आहे.Krantijyoti Savitrimai Phule State Level Teacher Award Recently Announced.View with List.

क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची नावे या सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट १ ते ७ प्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहेत. पुरस्कार वितरण कार्यक्रम दि. ५ सप्टेंबर २०२३ या शिक्षक दिनी मुंबई येथे होणार आहे.

इयत्ता ५ वी व ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा ऑनलाईन अर्ज आज पासून भरता येऊ शकणार आहेत. त्याची संपूर्ण माहिती.. मार्गदर्शन पीडीएफ या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे.

Leave a Comment